Privacy Verklaring

Voor het bieden van een goede behandeling aan uw kind is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke eis opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Het dossier van uw kind bevat zijn/haar persoonsgegevens, aantekeningen over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en oudergesprekken. In het dossier worden ook gegevens opgenomen, die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

De privacy van uw kind wordt gewaarborgd, doordat ik:

  • zorgvuldig omga met zijn/haar persoonlijke gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
  • Voor de financiële administratie worden de betreffende persoonsgegevens gebruikt, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van uw kind, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens,  die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

  • De naam, adres en woonplaats van uw kind;
  • Zijn/haar geboortedatum;
  • De datum van de behandeling;
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode;
  • De kosten van de behandeling.

november 2020

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.